Variantas kas tai yra. Kas yra Variantas | Žodžio Variantas reikšmė

Variantas yra kas yra

Bonifacas Stundžia komentuoja m. Per pirmuosius trejus metus apsvarstyta ir bendrinei vartosenai rekomenduota keli šimtai kalbos sistemai neprieštaraujančių ir realioje vartosenoje išplitusių kirčiavimo variantų.

Vėliau dėmesys sutelktas į tarptautinių žodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er ir eu priegaidę, nustatyta, kaip kirčiuoti naujoviškas galūninės darybos moterų pavardes, išnagrinėti žodžių formų dalyvių, įvardžiuotinių formų kirčiavimo polinkiai ir t.

Pirmasis atnaujinimo etapas — metai: tuomet buvo peržiūrėtos ir pakeistos šešios rekomendacijos4. Antruoju etapu — m.

Su šio etapo, kuris dar nėra pasibaigęs, naujovėmis siekiama supažindinti skaitytojus šiame straipsnyje. Šešių rekomendacijų pirmas punktas skelbia apie variantų keitimą vietomis, kaip pagrindinį teikiant realioje vartosenoje koks yra 10 variantas paplitusį variantą.

Variantas žodžio reikšmė

Antai grupelei savų dviskiemenių paprastųjų daiktavardžių tarp jų yra ir keletas senųjų skolinių — kaip pagrindinė rekomenduojama 4-oji kirčiuotė, pavyzdžiui: dum͊blas, gan͊dras, kar͊das, šar͊vas, balà, porà K Naujai įrašytiems žodžiams ši kirčiuotė neretai nurodoma kaip nepagrindinė, kadangi iki šiol dar nebuvo kodifikuota, pavyzdžiui, nuo šiol bendrinės kalbos norma yra ir, tarkim, dgs.

Tarp dviskiemenių svetimžodžių 4-oji kirčiuotė yra reta, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais pastebėta, kad ją pasigauna būrelis tarptautinių žodžių, rodos, daugiau tokių, kurie aktyviai vartojami ir, matyt, neskiriami nuo savų žodžių, pavyzdžiui, realioje vartosenoje išplito įvairių linksnių 4-osios kirčiuotės formos: dgs.

K-3tad toks galūninis kirčiavimas teikiamas šalia pagrindinio šakninio kirčio dgs. Dviskiemenių daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimo kaita yra susijusi ne tik su 4-osios kirčiuotės plitimu.

Kas yra variantas

Tas pat pasakytina ir apie DŽ7 pateiktus ievà 4, 2 ir lùbos 4, koks yra 10 variantas rekomendacijoje 2-osios kirčiuotės variantas kas tai yra dgs. Rekomendacijas pildant naujais žodžiais 1-osios ar 2-osios kirčiuotės variantas kada ne kada teikiamas kaip nepagrindinė norma, iki šiol nebuvusi kodifikuota, pavyzdžiui: ríešas 3, 1; aikštė͊ 3, áikštė 1; liaupsė͊ 4, liáupsė 1; skruzdė͊ 4, skrùzdė 2; taurė͊ 4, taũrė 2 Koks yra 10 variantas ; chalvà 3, chálva 1; taigà variantas kas tai yra, táiga 1 K Pasitaiko ir tokių atvejų, kai variantus sudaro 1-osios ir 2-osios kirčiuotės daiktavardžiai, pavyzdžiui: smur͊tas 2, smùrtas 1; liáuka 1, liaukà 2 sukeista vietomis ; élnias 1, el͊nias 2; gáirė 1, gai͊rė 2 K-2 ; sė́bras, -ė 1, sė͊bras, -ė 2 K-3 — rekomendacijų papildymai.

Įmonės aprašymas: Variantas kas tai yra Bene didžiausias privalumas, kodėl verta užsiimti verslu dabar - specialistai, kurie gali padėti sėkmingai realizuoti bet kokią idėją, juolab, kiekvienas savo sferoje suderinti smulkmenas, kad verslo pradžia būtų sėkminga bei naši.

Tokie variantai įprastesni daugiaskiemeniams svetimos kilmės daiktavardžiams, kurių didžioji dalis linkę gauti priešpaskutinio skiemens kirtį ir 2-ąją kirčiuotę, pavyzdžiui: epitètas 2, epìtetas 1; perimètras 2, perìmetras 1; indìgas 2, in͊digas 1 sukeista vietomis ; lìtvakas 1, litvãkas 2; tandèmas 2, tándemas 1; barmènas 2, bármenas 1; miùziklas 1, miuzìklas 2; charizmà 2, chãrizma 1; cinamònas 2, cinãmonas 1; žaliùzės 2, žãliuzės 1 — rekomendacijos K-4 papildymai.

Tarp daugiaskiemenių svetimžodžių pasitaiko ir variantiškai kirčiuojamų sudėtingu kilnojamuoju kirčiu 3b ar labai retai 3a kirčiuotepavyzdžiui: šãlikas 3b, 1; bùivolas 1, 3a; statulà 2, 3b; bìlietas 3b, 1; egzãminas 3b, 1; ter͊minas 3b, 1 VLKK ar tik DŽ7 duoti teikti variantai sukeisti vietomisskrùpulas 3b, 1 K Daugiaskiemeniams būdvardžiams su galūnėmis -us, -i būdinga 4-oji kirčiuotė, todėl senieji kitokio kirčiavimo variantai rekomenduoti kaip nepagrindiniai, pavyzdžiui: atokùs, -ì 4, atókus, -i 1; tolygùs -ì 4, tolýgus, -i 3 K Išvestinių vardažodžių kirčiavimas ir jo kaita yra gana glaudžiai susijusi žodžių daryba.

Antai koks yra 10 variantas, kad realioje vartosenoje nemaža dalis dviskiemenių daiktavardžių, galūnių -ė ir -is, -ys vedinių, linksta į 2-ąją kirčiuotę, todėl tiek VLKK, tiek DŽ7 teikti variantai su pagrindine 4-osios kirčiuotės norma sukeičiami vietomis ao pildant rekomendacijas naujais teikiniais, neturėjusiais variantų, 2-oji kirčiuotė duodama kaip nepagrindinė bpavyzdžiui: a stãbdis 2, stabdỹs 4; skai͊drė variantas kas tai yra, skaidrė͊ 4; sklen͊dė 2, sklendė͊ 4; tiẽsė 2, tiesė͊ koks yra 10 variantas krei͊vė 2, kreivė͊ 4; men͊tė 2, mentė͊ 4; b dailė͊ 4, koks yra 10 variantas 2; ryšỹs 4, rỹšis 2; riekė͊ 4, riẽkė 2; šliūžė͊ 4, šliū͊žė 2 K Vis dėlto 2-oji kirčiuotė tų galūnių vedinių, kurių realioje vartosenoje yra vyraujanti, rekomenduojama kaip pagrindinė, nors koks yra 10 variantas šiol dar nebuvo kodifikuota, pavyzdžiui: trìkdis 2, trikdỹs 4, trùkdis 2, trukdỹs koks yra 10 variantas, variantas kas tai yra 2, melsvė͊ 4, sãgė 2, sagė͊ 4 DŽ7 šiuos daiktavardžius duoda tik su galūniniu kirčiu.

Dalis galūnės -as vedinių, priešingai, linksta į 4-ąją kirčiuotę, tad žodžiai su pagrindiniu 2-osios ar retkarčiais 1-osios kirčiuotės variantu sukeičiami vietomis ao naujų žodžių, neturėjusių kodifikuotų variantų, 4-oji kirčiuotė teikiama kaip nepagrindinė bpavyzdžiui: a skliaũtas 4, 2; spei͊gas 4, spéigas 1; šãpas 4, 2; b prãdas 2, 4; stõvas 2, 4; šiur͊pas 2, 4.

Daugiaskiemeniai galūnių -a ir -as vediniai, kurių didžioji dalis turi iš pamatinių žodžių atsineštus priešdėlius, išskyrus daiktavardžius su priešdėliais pa- pra- ir ne- linkstami kirčiuoti pastoviuoju priešdėlio kirčiu 1-oji kirčiuotėtačiau pasitaiko ir varijuojančio kirčio žodžių, vienų dažnesnis kilnojamasis kirtis pavyzdžiui: pãkulos, pãrūgos, pãsukos; pãveldas, pavéldas — visų 3b, 1 kirčiuotės8kitų — pastovusis kirtis, pavyzdžiui: są́vadas, ùžpilas, ùžpildas 1, 3b.

Tai priklauso daugiausia nuo priešdėlio.

  • Angliskas variantas.
  • Korėjiečių variantas yra problema tradicinis vardų užrašymo būdas taip pat yra "Pavardė Vardas".
  • Pinigų pasirinkimo galimybės
  • Valiutos galimybės.
  • Kas yra Variantas ? Žodžio Variantas reikšmė
  • Prezidentė: pirmasis biudžeto projekto variantas yra tobulintinas Variantas yra kas yra Nuo domeno iki hostingo Hostingo paslaugos reikalingos visiems, kurie turi internetinę svetainę.
  • Kuriuos bitkoinus pirkti

Rekomendacijoje K-6 teikiama ir kitokio pobūdžio pavienių kirčiavimo variantų, pavyzdžiui: čiáupas 1, 3; rai͊nis 2, variantas kas tai yra 1 9, šiáurrytis 1, šiaurrytỹs 3a; ker͊šis 2, kéršis 1 10; ketvir͊tis 2, kẽtvirtis 1; rai͊šis 2, ráišis 1 11; smal͊kės 2, smálkės 1; srai͊gė 2, sráigė 1; váišės 1, vai͊šės 2. Naršymo meniu Rekomendacija K-5 apima priesaginių daiktavardžių kirčiavimą.

Variantas yra problema

Daugiausia per variantus kodifikuojamas akcentiškai nenusistovėjusių priesagų vedinių kirtis ir priegaidė. Keičiant variantus vietomis arba įrašant naujų variantų dažniausiai atsižvelgta į priesagų akcentinius polinkius ir rečiau į pakoreguotą pamatinių žodžių kirčiavimą.

variantas kas tai yra

Antai priesagų -tis, -mė, -slas, iš dalies ir -tas dviskiemeniai vediniai realioje vartosenoje kirčiuojami beveik išimtinai pagal 4-ąją kirčiuotę, kuri teikiniuose įrašoma kaip pagrindinė ar nepagrindinė, jei dar nebuvo kodifikuota, pavyzdžiui: jungtìs 4, 3; liūtìs 4, liū́tis 1; viltìs 4, 3; kryžmė͊ 4, krỹžmė 2; purslai͊ 4, pur͊slai 2; ver͊slas 4, 2; sai͊tas 2, 4; sraũtas 2, 4; šlai͊tas 2, 4.

Priesagos -iava vediniai linksta į kilnojamąjį kirtį, kuris keliais atvejais dar nebuvo kodifikuotas, todėl teikiamas kaip nepagrindinis variantas, pavyzdžiui: rãšliava 1, rašliavà 3b, rin͊kliava 1, rinkliavà koks yra 10 variantas Priesagos -muo, dgs. Priesagos -tuvas vedinius, kurie padaryti iš -enti, -ėti, monetų bazės kainų lentelė, -oti ir -uoti veiksmažodžių, rekomenduojama kirčiuoti pagal 2-ąją kirčiuotę, pavyzdžiui: maišytùvas 2, sklandytùvas 2. Kursoriaus mygtukas aprašytas žemiau Lankytinos vietos - jos pasirodys priklausomai nuo Jūsų pasirinkimų preferences.

Nebiržinis variantas yra

Dėmesio: Žemėlapio ir jo valdymo organų vaizdaas bus kiek skirtingas, jei naudosite gyvą Traffic eismo imnformaciją pagrindinės spalvos - užtamsintos, eismo įvykiai išryškinti. Šiais atvejais, pasirinkimas 'Variantai' iškviečia papildomas valdomas komandas, tarp jų 'Naudoti kursorių Žemėlapiai paprastai bus pakankamai sustambinti, galbūt kad tilptų neseniai apskaičiuotas maršrutas arba konkretaus transporto mazgas, tačiau mastelį galima pakeisti pagal Jūsų pageidavimą.

Jei matyti didinimo juostelė, tiesiog stumdykite jos rankenėlę iš lėto aukštyn ir žemyn. Taip kirčiuojama ir dauguma iš kitokių veiksmažodžių padarytų priesagos -tuvas žodžių, taip pat priesagos -tuvė daiktavardžių, kurių daliai iš tradicijos buvo būdingas kilnojamasis kirtis, rekomendacijoje teikiamas kaip pagrindinis, pavyzdžiui: bertuvė͊ 3b, 3a nes yra ber͊ti ir bértibertùvė 2; dėtuvė͊ 3a, dėtùvė 2.

Jei vedinys, be priesagos, dar turi priešdėlį, perimtą centų variantai pamatinio žodžio, tada vedinio kirčiavimą paprastai lemia priešdėlio akcentinės savybės. Didžioji dalis daiktavardžio priešdėlių yra linkę prisitraukti kirtį.

Variantas kas tai yra

Kai kuriais atvejais pastovusis priešdėlio kirtis konkuruoja koks yra 10 variantas kitokiu, iš tradicijos paveldėtu, kirčiavimu, kuris rekomendacijoje teikiamas ir kaip pagrindinė, ir kaip nepagrindinė norma priklauso nuo to, ar variantas su priešdėlio koks yra 10 variantas yra buvęs kodifikuotas ar nepavyzdžiui: į́mautė 1, įmaũtė 2; ìškirptė 1, iškir͊ptė 2; an͊tvalkalas 34b, 1; įklõtas 2, į́klotas 1. Nemaža dalis priesaginių daiktavardžių su priešdėliu pa- yra gavę kilnojamąjį kirtį, iš jų išsiskiria priesagos -alas vediniai, vienų vartotojų kirčiuojami tradiciniu kilnojamuoju kirčiu 34b kirčiuotėkitų — naujoviškai, kilnojant kirtį iš galinio į trečiąjį nuo galo skiemenį 3b kirčiuotėpavyzdžiui: pãpuošalas, pãtiekalas, pãtiesalas 34bpapuõšalas, patiẽkalas, patiẽsalas 3b Kaip sakyta, vedinių kirčiavimas koreguojamas ir tada, koks yra 10 variantas yra koreguotas, paprastai variantus sukeitus vietomis, jų pamatinių žodžių kirtis, pavyzdžiui: plaũstininkas, -ė 1, pláustininkas, -ė 1 plg.

Rekomendacijoje K-5 aptiksime ir kitokių realioje vartosenoje paplitusių variantų, pavyzdžiui, šalia tradicinio kirčiavimo ateitinin͊kas, -ė 2, pagálbininkas, -ė 1, mãžmenininkas, -ė 1 teikiama ir atei͊tininkas, -ė 1, pagalbinin͊kas, -ė 2, mažmẽnininkas, -ė 1 paskutiniu atveju įteisinta kirčio vietos kaita, plg.

variantas kas tai yra

Koks yra 10 variantas daiktavardžių, tikriau — priešdėlių vedinių, kirčiavimas koreguotas ir rekomendacija K-7 pildyta labai nežymiai; du kirčiavimo variantai sukeisti vietomis koks yra 10 variantas 1, paatogrąžỹs 35b; palaũkė 2, palaukė͊ 3bįrašyti keli nauji vediniai, pavyzdžiui: pakul͊nė 2, pakulnė͊ 4; belai͊svis, -ė 2, beláisvis, -ė 1.

Grupelė daugiaskiemenių būdvardžių, kilusių iš neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių, realioje vartosenoje akivaizdžiai linksta į pastovųjį šakninį kirtį, rekomendacijoje K teikiamą kaip nepagrindinį variantą, pavyzdžiui: nei͊giamas, -à 3b, nei͊giamas, -a 1; pakan͊kamas, -à 3b, pakan͊kamas, -a 1; tei͊giamas, -à 3b, tei͊giamas, -a 1; bet — pažį́stamas, -a 1, pažį́stamas, -à 3a DŽ7 variantai sukeisti vietomis. Pakoreguotas dviejų tos pačios kilmės būdvardžių su tikroji dvejetainių opcionų strategija rodikliu kirčiavimas, t.

variantas kas tai yra

K-5įnamỹs, -ė͊ 3a, koks yra 10 variantas 4 K Tai nebevartojami arba labai retai išgirstami kirčiavimo atvejai.

Apie naujausius šnekamosios bendrinės kalbos kirčiavimo polinkius išsamiai rašoma 2 ir 3 išnašose nurodytuose straipsnių rinkiniuose.

Variantas yra kas yra

Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, Gimtoji kalba,nr. Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos.

Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis. Vilnius: VU, žr. Ilgas ir vingiuotas kodifikacijos kelias: svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidė, Gimtoji kalba,nr.

Koks yra 10 variantas

Gimtoji kalba,nr. Biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr. Konsultuojame 8.

Galbūt jus domina