Obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija

obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija

Stabilumo obligacijų sistemos įvedimo pagrindas ir prielaidos[1] 1. Aplinkybės Šios žaliosios knygos tikslas — pradėti plačias viešas konsultacijas dėl stabilumo obligacijų koncepcijos su visais suinteresuotaisiais subjektais ir visomis suinteresuotosiomis šalimis, t. Šiame dokumente įvertinamos bendros valstybių obligacijų emisijos galimybės toliau — obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija emisija euro zonos valstybėse narėse ir reikiamos sąlygos[2].

Valstybių obligacijas euro zonoje šiuo metu decentralizuotai ir taikydamos įvairias leidimo procedūras leidžia valstybės narės. Bendrai leidžiamų stabilumo obligacijų įvedimas reikštų, kad valstybių narių vyriausybių emisijos būtų sujungiamos, o susijusių pajamų srautai ir skolos aptarnavimo išlaidos — joms padalijamos. Dėl to gerokai pasikeistų euro zonos valstybių obligacijų rinkos, kuri yra didžiausias visos euro zonos finansų rinkos segmentas išsamią euro zonos valstybių obligacijų rinkos informaciją žr.

Valstybės narės bendros emisijos koncepciją pirmą kartą apsvarstė praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, kai Giovannini grupė konsultavusi Komisiją su euru susijusių kapitalo rinkos pokyčių klausimu paskelbė pranešimą, kuriame pateikė daug įvairių galimybių koordinuoti euro zonos valstybės skolos vertybinių popierių leidimą[3].

Rinkos dalyvių susidomėjimas bendra emisija vėl padidėjo m. Europos pirminių maklerių asociacijai angl. Šiame dokumente paprastas prieinamas uždarbis internete, kad praėjus beveik 10 metų nuo euro įvedimo euro zonos vyriausybių obligacijų rinkos tebėra labai susiskaidžiusios, taip pat aptariami bendros jų emisijos privalumai ir trūkumai.

Komisijos tarnybos bendros emisijos klausimą dar kartą aptarė EPS mečio ataskaitoje. Euro zonos valstybių skolos krizės suintensyvėjimas paskatino pradėti platesnes diskusijas dėl bendros emisijos galimybių[5]. Gana daug politinių veikėjų, rinkos analitikų ir mokslininkų propagavo bendros emisijos, kaip galimos veiksmingos priemonės, skirtos likvidumo sumažėjimo problemoms spręsti keliose euro zonos valstybėse narėse, idėją.

Šiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas paprašė, kad Obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija ištirtų bendros emisijos galimybes priimdama teisės aktus dėl euro zonos ekonomikos valdymo, ir pabrėžė, kad bendros stabilumo obligacijų emisijos prielaida taip pat būtų tolesnis judėjimas prie bendros ekonominės ir fiskalinės politikos[6]. Nors bendra emisija dažniausiai buvo laikoma ilgesnio laikotarpio galimybe, naujausiose diskusijose daugiausia dėmesio skiriama artimiausio laikotarpio naudai, siekiant sumažinti įtampą valstybių skolos rinkoje.

Šiomis aplinkybėmis stabilumo obligacijų įvedimas vyktų ne baigiantis ekonominės ir fiskalinės konvergencijos procesui, o lygiagrečiai su tolesne konvergencija ir skatintų kurti ir įgyvendinti tokiai konvergencijai užtikrinti būtiną sistemą. Tokiam lygiagretumui pasiekti reikėtų neatidėliojant ir ryžtingai paskubinti euro zonos ekonominės, finansinės ir politinės integracijos procesą.

Viskas, ką reikia žinoti apie kapitalo rinką

Stabilumo obligacijos skirtųsi nuo esamų bendrai leidžiamų priemonių. Stabilumo obligacijos būtų priemonė, skirta euro zonos valstybių valdžios sektoriui nuolat finansuoti bendrai leidžiant vertybinius popierius. Šiuo atžvilgiu jas reikėtų atskirti nuo kitų bendrai Europos Sąjungoje ir euro zonoje leidžiamų obligacijų, pvz.

priedus internete

Todėl stabilumo obligacijų emisijos mastas būtų daug didesnis ir ji truktų daug ilgiau nei esamų nacionalinės arba bendros emisijos formų atveju. Stabilumo obligacijų leidimas galėtų būti centralizuotas vienoje agentūroje arba likti decentralizuotas nacionaliniu lygmeniu, kartu griežtai koordinuojant valstybių narių veiksmus.

Padalijant su stabilumo obligacijomis susijusių pajamų srautus ir skolos aptarnavimo išlaidas turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamas valstybių narių emisijos dalis. Pagal tai, kokį stabilumo obligacijų leidimo metodą pasirinks, valstybės narės už visas su skolos aptarnavimu susijusias išlaidas arba jų dalį galėtų prisiimti solidariąją atsakomybę, dėl kurios atitinkamai kaupiasi kredito rizika.

Daugelis stabilumo obligacijų leidimo pasekmių gerokai peržengia techninės srities ribas ir apima klausimus, susijusius su nacionaliniu suverenumu bei ekonominės ir politinės integracijos procesu.

užsidirbti pinigų lažybomis

Prie šių klausimų priskiriamas obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija ekonominės politikos koordinavimas ir valdymas, taip pat glaudesnė ekonominė konvergencija, o pagal kai kurias pasirinkimo galimybes — būtinybė keisti Sutartį. Kuo plačiau būtų kaupiama kredito rizika tarp valstybių, tuo ne tik būtų mažesni rinkos svyravimai, bet ir prastesnė bet kurios atskiros valstybės rinkos drausmė.

Taigi fiskalinis stabilumas turėtų labiau priklausyti nuo politiniais procesais užtikrinamos drausmės. Taip pat kai kurios stabilumo obligacijų sėkmės prielaidos, pvz. Bet kaip galite užsidirbti pinigų savo verslui tipo stabilumo obligacijos turėtų būti leidžiamos kartu gerokai sustiprinant fiskalinę priežiūrą ir politikos koordinavimą — tai būtų svarbiausia atsvara siekiant išvengti moralinės rizikos, užtikrinti tvarią viešųjų finansų būklę, remti konkurencingumą ir padėti mažinti žalingą makroekonominį disbalansą.

Tai neišvengiamai turėtų poveikį fiskaliniam suverenumui, todėl euro zonos valstybėse narėse tą reikia išsamiai aptarti. Kadangi tokiais klausimais reikalingi išsamūs svarstymai, Komisija priėmė šį dokumentą, siekdama pradėti būtinas politines diskusijas ir viešas konsultacijas dėl stabilumo obligacijų leidimo galimybių ir prielaidų.

Pagrindas Nuo euro įvedimo diskusijose dėl bendros emisijos gerokai pasistūmėta į priekį. Iš pradžių pagrindžiant bendrą emisiją daugiausia dėmesio buvo skiriama didesnio rinkos veiksmingumo, pasiekiamo didesniu likvidumu euro zonos valstybių obligacijų rinkoje ir visoje euro zonos finansų sistemoje, privalumams. Pastaruoju metu tebevykstančios valstybių skolos krizės sąlygomis diskusijose daugiausia dėmesio imta skirti stabilumo aspektams.

Opcionų obligacijų koncepcija

Taigi, pagrindiniai bendros emisijos privalumai būtų šie: 1. Valdoma dabartinė krizė ir užkertamas kelias būsimoms valstybių skolos krizėms Stabilumo obligacijų perspektyva galbūt palengvintų dabartinę valstybių skolos krizę, nes didelio obligacijų pajamingumo valstybės narės galėtų pasinaudoti didesniu obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija obligacijų pajamingumo valstybių narių kreditingumu. Net jei stabilumo obligacijų įvedimas galėtų šiek tiek užtrukti žr.

Tačiau kad bet koks tokio pobūdžio poveikis būtų ilgalaikis, numatant bendrų obligacijų kūrimo gaires turėtų būti kartu prisiimami griežtesnio ekonomikos valdymo įsipareigojimai, nes taip būtų garantuojama, kad būtų įgyvendinamas būtinas biudžeto ir struktūrinis koregavimas siekiant užtikrinti viešųjų finansų tvarumą.

greitai pagaminti 1000 per dieną

Stiprinamas euro zonos finansinis stabilumas Dėl stabilumo obligacijų euro zonos finansų sistema taptų atsparesnė būsimiems neigiamiems sukrėtimams, todėl sustiprėtų finansinis stabilumas.

Stabilumo obligacijomis visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms būtų suteikta labiau užtikrinta refinansavimo galimybė, kad jos staiga neprarastų galimybės gauti finansavimą rinkoje dėl nepagrįsto investuotojų rizikos vengimo ir arba minios elgsena pagrįsto jų elgesio. Taigi stabilumo obligacijos padėtų išlyginti rinkos svyravimus ir sumažinti arba panaikinti brangių paramos ir gelbėjimo priemonių, taikomų laikinai negaunančioms rinkos finansavimo valstybėms narėms, poreikį.

Teigiamas tokių obligacijų poveikis priklauso nuo galimų fiskalinės drausmės kliūčių valdymo. Šis aspektas bus išsamiau aptariamas 1. Stabilumo obligacijų atsiradimas būtų naudingas euro zonos bankų sistemai. Paprastai bankai laiko dideles valstybių obligacijų, kaip mažos rizikos, mažai svyruojančių ir likvidžių investicijų, sumas. Valstybės obligacijos taip pat naudojamos kaip likvidumo atsargos, nes jas galima parduoti santykinai stabiliomis kainomis arba galima naudoti kaip užstatą atliekant refinansavimo operacijas.

Tačiau iš bankuose laikomų valstybių skolos vertybinių popierių akivaizdžiai matyti gana didelis tendencingumas savo šalies atžvilgiu, dėl kurio atsiranda svarbus ryšys tarp bankų balansų ir jų buveinės valstybės balanso. Jeigu buveinės valstybės fiskalinė padėtis labai pablogėja, neišvengiamai nukenčia šalies bankų sistemoje turimo užstato kokybė, todėl bankams kyla refinansavimo rizika tiek tarpbankinėje rinkoje, tiek pasinaudojant Eurosistemos priemonėmis. Stabilumo obligacijos būtų patikimesnio užstato šaltinis visiems euro zonos bankams, todėl sumažėtų jų pažeidžiamumas blogėjant atskirų valstybių narių kredito reitingams.

52011DC0818

Panašiai kiti instituciniai investuotojai pvz. Užtikrinamas pinigų politikos poveikis Stabilumo obligacijomis būtų užtikrintas euro zonos pinigų politikos poveikis.

  • Atraskite kapitalo rinką ir jos teikiamas galimybes!
  • Kas yra obligacijos: obligacijų rūšys, išleidimas ir platinimas?

Dėl valstybių skolos krizės sumažėjo pinigų politikos poveikis, nes itin nestabiliose rinkose vyriausybių obligacijų pajamingumas labai išsiskyrė. Kai kuriais atvejais buvo pakenkta rinkų veikimui, todėl ECB pradėjo vykdyti vertybinių popierių rinkų programą.

Stabilumo obligacijomis būtų sukurtas didesnis saugaus ir likvidaus turto fondas. Tai padėtų užtikrinant, kad ECB nustatytos pinigų politikos sąlygos per valstybių obligacijų rinką sklandžiai ir nuosekliai veiktų įmonių ir namų ūkių skolinimosi kainas ir galiausiai — visuminę paklausą. Didinamas rinkos veiksmingumas Stabilumo obligacijomis būtų remiamas veiksmingumas euro zonos valstybių obligacijų rinkoje ir platesnėje euro zonos finansų uždarbis iš bendravimo internete. Stabilumo obligacijų išleidimu būtų sudarytos sąlygos didelei ir labai likvidžiai rinkai, kurioje, kitaip nei dabar, kai yra daug atskirų šalių lyginamųjų standartų, būtų vienintelis lyginamasis pajamingumas.

Dėl stabilumo obligacijų likvidumo ir aukštos kredito kokybės rinkoje būtų mažas lyginamasis pajamingumas, kuris atitinkamai atspindėtų mažus kredito rizikos ir likvidumo priedus žr.

Vienintelis bendras nerizikingų stabilumo obligacijų lyginamojo pajamingumo dydžių rinkinys visame terminų spektre padėtų plačiau kurti obligacijų rinką, nes būtų skatinama ne valstybės emitentų, pvz.

Šia likvidžios euro zonos lyginamojo rodiklio galimybe taip pat būtų palengvintas daugelio euru išreikštų išvestinių finansinių obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija rinkų veikimas. Stabilumo obligacijų įvedimas galėtų būti papildoma paskata integruoti Europos vertybinių popierių atsiskaitymus kartu su planuojama diegti ECB TARGET2 vertybinių popierių T2S visos Europos bendra atsiskaitymų sistema ir galimais tolesniais reguliavimo veiksmais ES lygmeniu.

Šiais įvairiais būdais stabilumo obligacijų sistemos įvedimas galėtų padėti sumažinti tiek euro zonos viešojo sektoriaus, tiek privačiojo sektoriaus finansavimo sąnaudas ir taip paremti ilgalaikio ekonomikos augimo potencialą. Numatomas stabilumo obligacijų pajamingumas; empirinis pagrindas Įvedus stabilumo obligacijas, turėtų padidėti likvidumas euro zonos vyriausybių obligacijų rinkose, todėl sumažėtų likvidumo priedai, kuriuos investuotojai netiesiogiai ima greita pinigų uždarbio apžvalga vyriausybės obligacijų laikymą.

Šiame langelyje supažindinama su bandymu kiekybiškai įvertinti, kokia galėtų būti išlaidų ekonomija taikant mažesnius likvidumo priedus. Pasirodė, kad antras numatomo stabilumo obligacijų pajamingumo komponentas, būtent tikėtinas kredito rizikos priedas, yra labiau ginčytinas. Tiek likvidumo, tiek kredito priedai už stabilumo obligacijas labai priklausytų nuo pasirinktų obligacijos su pasirinkimo sandorio koncepcija obligacijų sudėties ir garantijų struktūros galimybių.

Pasirinkimo sandorio nominalioji vertė yra

Atliekant keletą empirinių analizių hipotetinių bendrai leidžiamų obligacijų pajamingumas buvo palygintas su vidutinių esamų obligacijų pajamingumu.

Šiose analizėse daroma prielaida, kad bendros emisijos atveju nėra nei likvidumo priedo sumažėjimo, nei jokio teigiamo kredito rizikos pokyčio, viršijančio vidutinius valstybių narių reitingus. Atlikus kitą skaičiavimą C. Assmann, J. Pagrindinė loginė išvada ta, kad fiskaliniai kintamieji yra pagrindiniai valstybių obligacijų kainų skirtumų determinantai. Fiskaliniu požiūriu euro zonos suvestinis rodiklis turėtų būti panašus į Prancūzijos, todėl bendrų obligacijų pajamingumas iš esmės turėtų būti lygus Prancūzijos obligacijų pajamingumui.

Prancūzijos banko NATIXIS pagal šiuos principus atliktoje analizėje teigiama, kad bendros obligacijos galėtų būti įkainojamos apytikriai 20 bazinių punktų brangiau nei šiuo metu AAA reitingą turinčios obligacijos.

Pirkimo pasirinkimo sandorių pajamingumas

Favero ir A. Missale teigia, kad JAV obligacijų pajamingumas, patikslintas pagal palūkanų normos priedą, yra geras bendrų obligacijų pajamingumo lyginamasis rodiklis, nes tokiomis obligacijomis būtų siekiama euro zonos obligacijų rinkas priartinti prie JAV rinkų kredito rizikos ir likvidumo požiūriu. Jie daro išvadą, kad ankstesniais metais iki finansų krizės Vokietijos obligacijų pajamingumo deficitas JAV vyriausybės obligacijų atžvilgiu buvo apytikriai 40 bazinių punktų, tada tai reikštų likvidumo padidėjimą, gaunamą išleidus bendras obligacijas tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos JAV obligacijoms.

Kad galėtų pateikti pasiekiamo likvidumo priedo padidėjimo skaičiavimus, Komisija atliko statistinę kiekvienos valstybės obligacijų emisijos, euro zonoje išleistos po m.

Galbūt jus domina