Naujienos apie prekybą

Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID nu­sta­ty­tas še­šiems mies­to gy­ven­to­jams.

automatinis uždarbis tinkle

Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam šios įmo­nės dar­buo­to­jui, nuo va­kar, spa­lio osios. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, spa­lio ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas pen­kiems aly­tiš­kiams: dviem jau­no am­žiaus mo­te­rims ir vy­rui, ku­rie fak­tiš­kai gy­ve­na Vil­niu­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę Aly­tu­je, vie­na mo­te­ris dir­ba ban­ke, ki­ta mo­te­ris ir vy­ras — na­mų šva­ros, spor­to, lais­va­lai­kio, gro­žio, svei­ka­tos pre­kė­mis pre­kiau­jan­čio­je įmo­nė­je, spa­lio pra­džio­je iš Naujienos apie prekybą ap­skri­ties S.

Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­mui į Kau­no kli­ni­kas per­vež­tam vy­res­niam nei 50 me­tų vy­rui ir pus­am­žiam bal­dų ga­my­ba bei pre­ky­ba už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės dar­buo­to­jui. Va­kar, spa­lio ąją, ši Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė su­stab­dė kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą, ku­ri vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­mą bal­dų pre­ky­bą.

užskaityti sandorio variantą

Kaip sa­kė įmo­nės pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė, va­kar ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti 35 dar­buo­to­jai, tu­rė­ję tie­sio­gi­nius, di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siuo­ju šiuo vi­ru­su.

Iš vi­so jo­je — dau­giau kaip 50 dar­buo­to­jų.

vaizdo įrašą užsidirbti pinigų

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dar vie­nai 30 me­tų aly­tiš­kei, ku­ri yra ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta be­dar­bė.

Galbūt jus domina